Algemene voorwaarden Journey Balance

Versie: 1 januari 2024

Voor de leesbaarheid van dit document heb ik gekozen om de “ik” vorm te gebruiken. Waar ‘ik’, ‘mij’ of ‘mijn’ staat wordt Journey Balance bedoeld.

Definities:
In deze algemene voorwaarden worden de volgende definities gebruikt:
1.1. Journey Balance, zorgaanbieder, de onderneming gevestigd te Barneveld, Narcissenstraat 50, onder KvK-nummer 88230457.
1.2. Cliënt/patiënt: iedere (rechts)persoon die een of meerdere diensten van mij afneemt.
1.3. Partijen: Journey Balance en cliënt/patiënt.
1.4. Diensten/opdrachten: de dienst/opdracht die cliënt afneemt of geeft aan mij om een of meerdere diensten/opdrachten te verlenen.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst (op afstand en/of van opdracht) gesloten tussen partijen.
1.6. Wkkgz: Wet kwaliteit klachten en geschillen zorg.

Contactgegevens:
Adres: Narcissenstraat 50 te Barneveld
E-mail: info@journeybalance.com

2. Toepasselijkheid
2.1. Deze Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle overeenkomsten tussen ons. Ook zijn deze Algemene Voorwaarden van toepassing op de fase voorafgaand aan de totstandkoming van de overeenkomst en op eventuele aanvullende of nieuwe overeenkomsten.
2.2. Deze Algemene Voorwaarden worden op zo’n manier aan cliënt ter beschikking gesteld dat deze door cliënt op eenvoudige manier kan worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager.
2.3. Partijen kunnen afwijken van deze Algemene Voorwaarden, als zij dat uitdrukkelijk overeengekomen zijn, en dit niet in strijd is met het recht.
2.4. De toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden van cliënt wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
2.5. De toepasselijkheid van artikel 7:409 lid 2 BW is expliciet uitgesloten.

3. Aanbod & offertes
3.1. In mijn aanbod deel ik mijn kennis, ervaringen, tools en/of werkboeken (afhankelijk van de keuze(s) die je hebt gemaakt). Zelf moet je naast het volgen van mijn programma voldoende tijd reserveren voor de opdrachten. Ik kan geen garantie bieden tot succes in je leven, wel zal ik mij inspannen om je de juiste handvatten te geven om succes te boeken. Ik sta gedurende de looptijd van onze overeenkomst (in alle redelijkheid) voor je klaar.
3.2. Het aanbod of een offerte bevat een duidelijke, volledige en begrijpelijke omschrijving van de aangeboden producten of diensten.
3.3. Duidelijke vergissingen of fouten in het aanbod of een offerte binden mij niet.
3.4. Een aanbod of offerte is maximaal 14 dagen geldig, tenzij een andere aanvaardingstermijn in het aanbod of in de offerte staat vermeld of anders voortvloeit uit de aard van het product of de dienst.
3.5. Als cliënt een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.6. Ik heb een inspanningsverplichting maar geen resultaatsverbintenis. Ik span mij in om een positief resultaat te bereiken, maar kan geen garantie bieden. De uitvoering van de overeenkomst zal ik behandelen zoals van een bekwaam coach verwacht mag worden.
3.7. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de inhoud van de sessies, readings of workshops.
3.8. Al mijn aanbiedingen zijn vrijblijvend en herroepbaar. Een overeenkomst komt tot stand door een schriftelijke acceptatie door cliënt/patiënt of een mondelinge bevestiging. Een overeenkomst kan een losse behandeling als wel een traject van behandelingen betreffen.

4. Totstandkoming van de overeenkomst
4.1. Een overeenkomst komt tot stand zodra cliënt het aanbod heeft aanvaard en cliënt heeft voldaan aan de gestelde voorwaarden.
4.2. Overeenkomsten worden zo spoedig mogelijk door mij bevestigd.
4.3. Zolang de ontvangst van de aanvaarding niet is bevestigd, dan mag cliënt de overeenkomst ontbinden.
4.4. Het is na totstandkoming van de overeenkomst niet mogelijk de overeenkomst te wijzigen of aan te vullen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

5. Prijzen
5.1. Alle prijzen die ik hanteer zijn voor een particulier in euro’s en inclusief btw. Wanneer er een zakelijke betaling zal geschieden, zijn de prijzen in euro’s en exclusief btw.
5.2. Alle prijzen die ik hanteer op mijn website staan vermeld of zijn op een andere manier kenbaar gemaakt. Deze kan ik te allen tijde wijzigen, mits de overeenkomst niet al gesloten is.
5.3. Ik mag na totstandkoming van de overeenkomst mijn prijzen verhogen als gevolg van wettelijke regelingen.

6. Betaling
6.1. Betaling verloopt per direct (hiervoor ontvangt cliënt een factuur) of achteraf na bestelling in de webshop, of moet in geval de betaling per factuur verloopt, binnen 14 dagen na factuurdatum worden voldaan. Uitzondering is als er iets anders is overeengekomen.
6.2. De vergoeding die ik vraag is voor het gebruik van een bepaald betaalmiddel en bedraagt ten hoogste de kosten van het gebruik daarvan voor mij.
6.3. Indien cliënt niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, wordt hij tweemaal door mij in de gelegenheid gesteld binnen een termijn van 14 dagen aan zijn betalingsverplichting te voldoen. Indien betaling uitblijft na deze betalingsherinneringen, dan is cliënt de wettelijke rente verschuldigd en dan mag ik de door mij gemaakte buitengerechtelijke kosten in rekening brengen.
6.4. Indien cliënt niet aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet en cliënt heeft toegang tot een digitale omgeving, dan ben ik gerechtigd cliënt de toegang tot deze digitale omgeving te ontzeggen totdat cliënt aan zijn betalingsverplichting heeft voldaan.

7. Levering van producten
7.1. Fysieke producten lever ik binnen de levertermijn vermeld in de webshop. Digitale producten worden geleverd zodra cliënt de betaling heeft voldaan.
7.2. Wanneer ik niet voldoe aan de levertermijn, dan dient cliënt mij een redelijke levertermijn te geven waarin alsnog geleverd kan worden. Voldoe ik niet aan deze gestelde redelijke levertermijn, dan is cliënt gerechtigd de overeenkomst te ontbinden.
7.3. Als plaats van levering van fysieke producten geldt het adres dat cliënt aan mij kenbaar heeft gemaakt.
7.4. Cliënt is zelf verantwoordelijk voor het doorgeven van het juiste adres van levering.

8. Readings/sessies
8.1. Readings/sessies vinden plaats in mijn studio, tenzij anders overeengekomen.
8.2. Readings/sessies moeten binnen 3 maanden na betaling ingepland worden. Cliënt heeft geen recht op restitutie als de sessie/reading niet binnen 3 maanden na aankoop is ingepland.
8.3. Schriftelijke readings worden verkregen via een downloadlink van WeTransfer. Indien de downloadlink verlopen is en cliënt de schriftelijke reading niet heeft gedownload, dan kan cliënt binnen 3 maanden kosteloos nogmaals de schriftelijke reading opvragen. Na 3 maanden mag ik hier een additionele € 15,- inclusief btw voor rekenen.

9. Cadeaubonnen
9.1. Cadeaubonnen zijn twee jaar geldig.
9.2. Cadeaubonnen kunnen eenmalig gebruikt worden.
9.3. Cadeaubonnen kunnen alleen met terugwerkende kracht gebruikt worden indien cliënt dit binnen 24 uur na de bestelling kenbaar maakt bij mij.

10. Derden
10.1. Na overleg met cliënt mag ik de uitvoering van een opdracht uitbesteden aan derden.
10.2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door derden.
10.3. Ik ben niet aansprakelijk voor de inhoud van workshops gegevens door derden.

11. Nakoming & conformiteit van producten en digitale omgevingen
11.1. Fysieke/digitale producten en digitale omgevingen moeten aan de overeenkomst beantwoorden. Dat is het geval wanneer het betreft de beschrijving, hoeveelheid en kwaliteit, functionaliteit, compatibiliteit, interoperabiliteit en andere kenmerken.
11.2. Een fysiek product beantwoordt niet aan de overeenkomst indien deze, mede gelet op de aard van het product en de mededelingen die ik over het product heb gedaan, niet de eigenschappen bezit die cliënt op grond van de overeenkomst mocht verwachten. Een fysiek product beantwoordt ook niet aan de overeenkomst als er een ander product dan overeengekomen is geleverd of het afgeleverde in getal, maat of gewicht afwijkt.
11.3. Cliënt kan zich niet beroepen op dat een fysiek/digitaal product of digitale omgeving niet aan de overeenkomst voldoet wanneer hem dit ten tijde van het sluiten van de overeenkomst bekend was of redelijkerwijs bekend kon zijn.
11.4. In geval dat een fysiek/digitaal product of digitale omgeving niet aan de overeenkomst voldoet, dan heeft cliënt alsnog recht op nakoming van de overeenkomst. De kosten daarvan zijn voor mij. Cliënt dient mij eerst in gebreke te stellen en een redelijke termijn voor nakoming te geven. In geval van fysieke producten specifiek heeft cliënt recht op aflevering van het ontbrekende, herstel, of vervanging. Vervanging is niet mogelijk wanneer de afwijking van het overeengekomen te gering is om het te rechtvaardigen.
11.5. Cliënt heeft het recht niet om nakoming te eisen (al dan niet in de vorm van herstel of vervanging) als dat onmogelijk is of wanneer dat voor mij onevenredige kosten met zich brengt.

12. Herroepingsrecht
12.1. Cliënt is gerechtigd de overeenkomst binnen een bedenktijd van 14 dagen te herroepen.
12.2. Wat betreft diensten, gaat de bedenktijd in op de dag dat de overeenkomst wordt gesloten.
12.3. Wat betreft producten, gaat de bedenktijd in op de dag waarop cliënt het product heeft ontvangen.
12.4. Wanneer cliënt gebruik maakt van zijn herroepingsrecht, dan meldt hij dit door middel van het modelformulier voor herroeping, of op een andere ondubbelzinnige wijze aan mij.
12.5. Na melding van herroeping stuur ik zo spoedig mogelijk een ontvangstbevestiging.
12.6. Ik zal alle betalingen vergoeden die door cliënt gedaan zijn, met inbegrip van leveringskosten, binnen 14 dagen vanaf de dag dat cliënt de herroeping meldt.
12.7. Cliënt zendt zo snel mogelijk het product of de producten terug, in ieder geval binnen 14 dagen vanaf de dag volgend op de herroeping.
12.8. Cliënt dient in geval van herroeping zelf de kosten van retour te betalen.
12.9. Cliënt zendt het product terug met alle geleverde toebehoren, indien mogelijk in originele staat en verpakking, in overeenstemming met de door mij verstrekte redelijke en duidelijke instructies.
12.10. Cliënt ziet bij de koop van een digitaal product/digitale omgeving, bij akkoord van deze algemene voorwaarden, af van het herroepingsrecht.
12.11. Cliënt heeft geen herroepingsrecht als het aanbod volledig bestaat uit digitale inhoud die niet op een materiële drager is geleverd, en voor zover de nakoming van de overeenkomst is begonnen met uitdrukkelijke toestemming van cliënt, en cliënt heeft verklaard dat hij afstand doet van zijn herroepingsrecht.
12.12. Cliënt heeft geen herroepingsrecht als een product op maat is gemaakt.

13. Verplichtingen van Cliënt tijdens de bedenktijd bij fysieke producten
13.1. Cliënt zal tijdens de bedenktijd zorgvuldig omgaan met het fysieke product en de verpakking. Cliënt mag het fysieke product slechts uitpakken of gebruiken op zo’n manier die nodig is om de aard, kenmerken en de werking van het product vast te stellen.
13.2. Cliënt is aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het fysieke product die verder gaat dan genoemd in artikel 12.1.

14. Geheimhouding
14.1. Privacy van mijn cliënten neem ik serieus en gegevens worden alleen gebruikt in het kader van mijn dienstverlening. Ik zal mij houden aan de wettelijke regels rondom Bescherming Persoonsgegevens.

15. Verzetten van afspraken / no show
15.1. Cliënt kan een afspraak kosteloos verzetten tot 24 uur van tevoren.
15.2. Wanneer cliënt de afspraak verzet binnen 24 uur voor de afspraak, dan heeft cliënt geen recht op restitutie.
15.3. In geval een afspraak wordt verzet door cliënt, dan dient deze afspraak verzet te worden binnen 3 maanden na de originele afspraak, tenzij anders overeengekomen.
15.4. Indien cliënt een afspraak niet verzet of niet verzet binnen 3 maanden, dan vervalt zijn recht op deze afspraak.
15.5. Indien cliënt niet op een afspraak verschijnt (no show) en de afspraak niet heeft verzet volgens, in overeenstemming met dit artikel, dan heeft cliënt geen recht op restitutie.

16. Beëindiging van de overeenkomst
16.1. Partijen mogen de overeenkomst door opzegging, desgewenst met onmiddellijke ingang, tussentijds beëindigen.
16.2. Zowel cliënt als ik mag de overeenkomst ontbinden wanneer de andere partij tekortschiet in de nakoming van de overeenkomst, tenzij de tekortkoming, gezien haar bijzondere aard of geringe betekenis, deze ontbinding met haar gevolgen niet rechtvaardigt. De tekortschietende partij dient eerst in gebreke gesteld te worden en een redelijke termijn gegeven te worden om na te komen.
16.3. Na de ontbinding of opzegging van de overeenkomst ziet cliënt af van het gebruik van een digitale omgeving. Daaronder wordt ook verstaan dat cliënt afziet van het gebruik van een digitale omgeving wanneer hij gebruik maakt van zijn herroepingsrecht.

17. Overmacht
17.1. Ik kan niet gehouden worden aan mijn verplichtingen uit de overeenkomst indien nakoming tijdelijk of blijvend onmogelijk is geworden door overmacht.
17.2. Onder overmacht wordt verstaan elke niet-toerekenbare onmogelijkheid om de verplichtingen van de overeenkomst na te komen, zoals onder andere, maar niet uitsluitend: brand, ongevallen, computerstoringen, softwarestoringen, ziekte, overheidsmaatregelen, epidemieën, en pandemieën.
17.3. Cliënt wordt zo spoedig mogelijk door mij op de hoogte gesteld van de overmacht situatie.
17.4. In geval van overmacht, zoek ik samen met cliënt een passende oplossing om de overeenkomst alsnog na te komen.
17.5. In geval van overmacht ben ik niet tot vergoeding van schade gehouden.
17.6. Wanneer cliënt een fysieke afspraak wil verzetten of annuleren vanwege een pandemie of epidemie, maar overheidsmaatregelen de voortzetting van de overeenkomst, al dan niet in aangepaste vorm, niet onmogelijk maken, dan ben ik gerechtigd de kosten die samengaan met de verzetting of annulering in rekening te brengen. Het in rekening brengen van de kosten voor annulering mag alleen zolang het herroepingsrecht niet (meer) geldt.

18. Intellectueel eigendomsrecht
18.1. Ik behoud mij, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders overeengekomen, de rechten en bevoegdheden voor die mij toekomen op grond van het intellectueel eigendomsrecht.
18.2. Het is cliënt niet toegestaan om zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van mij de door mij gemaakte en door het intellectueel eigendomsrecht beschermde werken te verveelvoudigen, openbaar te maken of op een andere manier ter kennis van derden te brengen, tenzij anders overeengekomen of anders voortvloeit uit de aard van de overeenkomst.

19. Aansprakelijkheid
19.1. Ik ben alleen aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit een overeenkomst, en wanneer deze schade aan mij is toe te rekenen.
19.2. Ik ben niet aansprakelijk voor schade doordat zij van door cliënt gegeven onjuiste, onvolledige of onbetrouwbare informatie is uitgegaan.
19.3. Elke aansprakelijkheid vervalt door het verloop van één jaar vanaf het moment dat de overeenkomst door voltooiing, opzegging of ontbinding is geëindigd.
19.4. Ik kan gehouden worden aan een inspanningsverplichting. Ik kan op geen enkele wijze een (geneeskundige) garantie geven en ik ben niet aansprakelijk voor (medische) complicaties die zich ten tijde dan wel na uitvoering van de dienstverlening bij de cliënt/patiënt voordoen welke niet te wijten zijn aan een zwaarwegende toerekenbare tekortkoming van mij.
19.5. Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor gevolgschade. Ik ben niet aansprakelijk voor schade die eventueel voortvloeit uit het feit dat cliënt/patiënt door de zorgaanbieder mondelinge of schriftelijke adviezen niet naar behoren heeft opgevolgd.
19.6. Ik ben op geen enkele wijze aansprakelijk voor kwaliteit en samenstelling van de door mijn geadviseerde hulpstukken, supplementen, medicijnen etc.

20. Klachten
20.1. Wanneer je een klacht hebt over mijn (uitvoering van de) diensten, dan hoor ik dat zo snel en duidelijk mogelijk van cliënt. Je kan mij dan een mail sturen. Wanneer het gaat om de koop van een fysiek/digitaal product, dan dient cliënt in ieder geval binnen twee weken na ontdekking van het gebrek een klacht in dienen.
20.2. Als een gebrek later dan de genoemde termijnen in artikel 20.1 wordt gemeld, dan kan cliënt geen beroep meer doen op aflevering van het ontbrekende, herstel, vervanging, prijsvermindering of ontbinding.
20.3. Klachten behandel ik binnen een termijn van 14 dagen, gerekend vanaf de datum van ontvangst van de klacht. Als de klacht een langere verwerkingstijd vraagt, dan laat ik binnen 14 dagen na ontvangst van de klacht aan cliënt weten wanneer cliënt een antwoord kan verwachten.
20.4. Het indienen van een klacht schort de betalingsverplichting niet op.

21. Overige bepalingen
21.1. Op de rechtsverhouding tussen mij en cliënt is het Nederlands recht van toepassing.
21.2. Partijen zullen pas een beroep op de rechter doen nadat zij zich tot het uiterste hebben ingespannen het geschil in onderling overleg te beslechten.
21.3. Op ieder moment ben ik bevoegd wijzigingen aan te brengen in deze voorwaarden, welke in werking treden op het aangekondigde tijdstip. Uiteraard zendt ik de gewijzigde voorwaarden tijdig toe aan cliënt.
21.4. Bij nietigheid of vernietigbaarheid van een of meerdere van de bepalingen in deze algemene voorwaarden, zullen de overige bepalingen van kracht blijven.
21.5. In geschillen voortvloeiend uit of verband houden met de dienstverlening van de zorgaanbieder is uitsluitend de rechter bevoegd om van dit geschil kennis te nemen.

Disclaimer
De informatie op mijn website is geen persoonlijk behandelplan voor de bezoeker. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan de getoonde inhoud noch ben ik aansprakelijk voor schade die direct of indirect ontstaat door de informatie op mijn website. Vraag voor een behandeling die is afgestemd op de eigen situatie advies van een reguliere arts of een therapeut die erkend is door de GAT erkende beroepsorganisatie. De behandelingen die op mijn website worden aangeboden vallen onder de noemer alternatieve en/of complementaire zorg. Deze vervangt niet de diagnostiek, verzorging en of verpleging van reguliere gezondheidszorg. De teksten op mijn website vallen onder auteursrecht en kunnen niet zonder toestemming van mij worden gebruikt en/of gekopieerd.